Informacija apie parengtą Biržų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimą

2018-07-09

Planavimo pagrindas: Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimas Nr. T-263 „Dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo schemos keitimo“.

Planavimo organizatorius: Biržų rajono savivaldybės administracijos direktorius (Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai, tel. (8 450) 43 142, faks. (8 450) 43 134, el. p. savivaldybe@birzai.lt., interneto svetainės adresas www.birzai.lt, asmuo kontaktams – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Loreta Munikienė, tel. (8 450) 42 102, el. p. loreta.munikiene@birzai.lt.

Schemos rengėjas: UAB ,,Kelprojektas“ (I. Kanto g. 25, LT-44296, Kaunas, tel. (8 37) 223186, (8 37) 205587, faks. 8 37 205227, info@tyrens.lt., interneto svetainės adresas www.tyrens.lt, projekto vadovas – Rolandas Balčius, asmuo kontaktams –  projekto dalies vadovė Zita Bagdonienė, tel. (8 37) 2205606, mob. tel. 8693 93769, el. p. arturas.saurusevicius@tyrens.lt.

Planuojama teritorija  – Biržų rajono savivaldybės teritorija (išskyrus Biržų miestą).

Planavimo tikslai ir uždaviniai:

1. užtikrinti darnią susisiekimo komunikacijų infrastruktūros plėtrą bei numatyti vietinės reikšmės viešųjų kelių plėtros kryptis;

2. įvertinti vietinės reikšmės  kelių tinklo esamą būklę;

3. numatyti vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymą, ir nurodyti:

3.1. vietinės reikšmės viešuosius kelius;

3.2. vietinės reikšmės viešųjų kelių dangą, ilgį, plotį, kategoriją, pavadinimą, kelio pradžios ir pabaigos koordinates;

3.3. vietinės reikšmės viešuosiuose keliuose esančius tiltus ir pralaidas bei jų pagrindinius parametrus;

3.4. projektuojamus vietinės reikšmės viešuosius kelius;

3.5. vietinės reikšmės vidaus kelius;

3.6. vietinės reikšmės vidaus kelių ilgį, plotį, dangą;

4. išskirti viešųjų kelių atkarpas, kurios yra privačioje žemėje, numatyti joms eksploatuoti reikalingus servitutus;

5. numatyti kelių infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas, nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas bei numatyti motyvuotai pagrįstas konkrečias vietas žemės visuomenės poreikiams paimti;

6. sudaryti vietinės reikšmės viešųjų kelių priežiūros vadovą;

7. reglamentuoti vietinės reikšmės viešųjų kelių remonto, rekonstravimo bei statybos prioritetų nustatymo tvarką;

8. rengiant Biržų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo schemos keitimą, atskirai  įvertinti kelius ar jų ruožus, esančius gyvenamosiose vietovėse ir priskiriamus gatvėms.

Planavimo darbų programa paskelbta savivaldybės interneto svetainėje 2016-02-24 (www.birzai.lt skiltyje Teritorijų planavimo dokumentai/Specialieji planai) bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (TPD numeris S-RJ-36-16-38).

Biržų rajono savivaldybės administracija 2018 m. gegužės 24 d. raštu Nr. SN-702 pritarė parengtai Biržų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo koncepcijai.

Susipažinti su Biržų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo sprendiniais galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt, TPD numeris S-RJ-36-16-38), planavimo dokumento rengėjo interneto svetainėje (www.tyrens.lt skiltyje ,,Naujienos“) bei Biržų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriuje.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl Biržų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo sprendinių visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir/ar schemos rengėjui iki 2018 m. liepos 20 d. (per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo procedūrų valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, TPD numeris S-RJ-36-16-38)).

Priedai:

Aiškinamasis raštas

Biržų kelių schema