Privatumo politika

Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Šioje Privatumo politikoje (toliau – Politika) nurodytų asmens duomenų valdytojas – UAB „Kelprojektas“, įmonės kodas 234004210, buveinės adresas Jonavos g. 7, Verslo centras „Kauno Dokas“, D korpusas, 2 aukštas, 44192 Kaunas, Lietuva (toliau – Bendrovė).

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

Ši Politika nustato privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine www.tyrens.lt (toliau –Svetainė).

Jei naudojatės Svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Politika, Jūs neturite teisės naudotis Svetaine.

Kaip renkame Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenys gali būti renkami:

 • tiesiai iš Jūsų, pvz., sudarote su mumis sutartį kaip klientas arba subtiekėjas, lankotės mūsų Svetainėje, skambinate telefonu, siunčiate mums elektroninį laišką, patenkate į mūsų Bendrovės teritorijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų lauką, kreipiatės dėl darbo;
 • iš kitų šaltinių, pvz., verslo partnerių, įdarbinimo paslaugų teikėjų;
 • per slapukus;
 • iš viešai prieinamų šaltinių.

Kokiu pagrindu renkame Jūsų asmens duomenis?

Teisinis pagrindas, kuriuo remdamiesi tvarkome Jūsų asmens duomenis, yra:

 • sutarties vykdymas, pvz., paslaugų teikimas Jums kaip mūsų klientui;
 • sutikimo pagrindas, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;
 • mūsų teisėtų interesų įgyvendinimas (pvz., administruodami interneto Svetainę ir užtikrindami tinkamą jos veikimą; vykdydami vaizdo stebėjimą Bendrovės teritorijose ir užtikrindami turto bei asmenų saugumą ir pan.);
 • teisinių ir kitų privalomų teisės aktų reikalavimų vykdymas, pvz., mokesčių mokėjimas.

Kodėl renkame Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis renkame dėl šių priežasčių:

 • siekdami suteikti paslaugas;
 • vykdydami rinkodaros arba verslo plėtros veiklas, pvz. atsakydami į Jūsų užklausas;
 • rinkdami statistikos duomenis apie mūsų Svetainės naudojimą ir (arba) siekdami analizuoti ir tobulinti mūsų Svetainę;
 • vykdydami atrankas;
 • vykdydami teisinius ir kitus privalomus reikalavimus.

Kokius asmens duomenis tvarkome?

Asmens duomenys, kuriuos tvarkome, gali būti:

 • pagrindinė informacija apie Jus, t.y. vardas ir pavardė, įmonė arba organizacija, kurioje dirbate, Jūsų pareigų pavadinimas;
 • kontaktinė informacija, t.y. Jūsų el. pašto adresas, buveinės adresas ir telefono numeris (-iai); Jūsų soc. tinklų nuorodos;
 • finansinė informacija, t.y. banko sąskaitos numeris;
 • informacija, susijusi su įrenginiu, kurį naudojate, norėdami apsilankyti mūsų interneto Svetainėje, t.y. IP adresas ir kita susijusi informacija;
 • asmens duomenys, kuriuos mums pateikia klientai arba kurie mums pateikiami klientų vardu, taip pat asmens duomenys, kuriuos sukuriame, teikdami paslaugas savo klientams;
 • transporto priemonės valstybinis numeris – Bendrovės biuro patalpų parkavimo aikštelėse gali būti įrengta automatinių užtvarų sistema su valstybinių numerių fiksavimo ir atpažinimo funkcija;
 • bet kokie kiti su Jumis susiję asmens duomenys, jei tam esame gavę Jūsų sutikimą arba kai asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas kitais teisės aktuose numatytais teisėto tvarkymo kriterijais.

Su kuo dalijamės Jūsų asmens duomenimis?

Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Politika. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios teisėsaugos institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.

Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis įmonėms, padedančioms mums vykdyti veiklą, taip pat tiesioginę rinkodarą. Iš tokių partnerių mes reikalaujame, kad Jūsų duomenys būtų tvarkomi tik pagal mūsų duotus nurodymus ir galiojančius Jūsų duomenų apsaugą užtikrinančiais teisės aktais.

Kiek laiko saugome Jūsų asmens duomenis?

Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba mūsų veiklai vykdyti.

Kaip saugome Jūsų asmens duomenis?

Bendrovė įgyvendina ir nuolat atnaujina atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Bet kuriuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, įskaitant Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą ir bet kokią kitą el. laiške esančią informaciją gali tvarkyti Bendrovė, duomenų centras, saugykla ir kiti IT infrastruktūros paslaugų teikėjai Bendrovės IT sistemų saugumo palaikymo, verslo su klientais, tiekėjais ir kitais verslo partneriais užtikrinimo tikslais, užtikrinant, kad duomenys būtų tinkamai apsaugoti ir neprarandami pažeidus saugumą.

Kaip tvarkome kandidatų į darbuotojus asmens duomenis?

Vykdant atrankas asmens duomenis tvarkome įdarbinimo tikslais kaip dalį esamo ir būsimo įdarbinimo proceso, taip pat siekiant įvertinti Jūsų kompetenciją ir kitas savybes. Pildydamas įdarbinimo formą Jūs išreiškiate savo sutikimą dalyvauti esamame ar būsimame įdarbinimo procese, vykdomame Bendrovėje. Šis sutikimas galioja visiems dokumentams, kurie pateikti įdarbinimo proceso metu.

Atrankų tikslais mes galime tvarkyti šiuos kandidatų duomenis:

 • vardas, pavardė;
 • telefono ryšio numeris;
 • elektroninio pašto adresas;
 • gimimo data;
 • duomenys apie išsilavinimą, profesiją, kvalifikaciją, įgūdžius;
 • darbovietė;
 • duomenys apie darbo patirtį;
 • informacija apie kalbų mokėjimą;
 • kita informacija, kurią kandidatas savo iniciatyva pateikia laisvos formos gyvenimo aprašyme (CV) ir (ar) motyvaciniame laiške, arbakiti duomenys,  kurie pateikiami anketose, prašymuose ar kitoje komunikacijoje su kandidatu.

Kandidatų asmens duomenys gaunami iš:

 • pačių kandidatų, t. y. tiesiogiai iš duomenų subjektų atsiunčiant el. paštu, kandidatuojant per socialinius tinklus arba atnešant į Bendrovės biurą CV ir (ar) motyvacinį laišką bei pateikiant kitą informaciją;
 • kitų asmenų, su kuriais Bendrovę sieja sutartiniai santykiai (pavyzdžiui, duomenys gaunami iš darbo paieškos portalų, duomenis Bendrovei pateikia įdarbinimo paslaugas teikiančios įmonės ir pan.).

Kandidatų asmens duomenys tvarkomi iki atrankos pabaigos. Kandidatui į darbuotojus išreiškus norą ir davus sutikimą duomenys gali būti saugomi po atrankos pabaigos, bet ne ilgiau nei 2 metus (nebent teisės aktai numatytų ilgesnį laiko tarpą).

Kokias teises Jūs turite?

Tvarkant asmens duomenis, mes užtikriname Jūsų teises pagal BDAR bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. Kaip asmens duomenų subjektas Jūs turite šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
 • pakoreguoti savo asmens duomenis;
 • ištrinti savo asmens duomenis (teisė būti pamirštam);
 • apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • prieštarauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi;
 • reikalauti pateikti, jei tai techniškai įmanoma, pagal Jūsų sutikimą ar sutarties vykdymo tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis lengvai skaitomu formatu arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui.

Prašymų nagrinėjimo tvarka

Su Jūsų teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Jūs mums galite teikti raštu siunčiant paštu arba el. paštu. Gavę Jūsų kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją.

Gavę Jūsų reikalavimą, mes Jums atsakysime ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Jei manysime esant būtina, mes sustabdysime Jūsų duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas Jūsų prašymas. Jums teisėtai atšaukus duotą sutikimą, mes nedelsiant, bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų nutrauksime Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Jūsų duomenis galiojantys teisės aktai, mums tenkančios teisinės prievolės, teismų sprendimai ar mums duoti privalomi institucijų nurodymai.

Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

Nesutikdami su mūsų veiksmais ar atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Jūs mūsų veiksmus ir sprendimus galite skųsti kompetentingai valstybinei institucijai.

Kontaktinė informacija

Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus pateikite toliau nurodytais kontaktais:

 • siunčiant paštu – UAB „Kelprojektas“, Jonavos g. 7, Verslo centras „Kauno Dokas“, D korpusas, 2 aukštas, 44192 Kaunas, Lietuva;
 • siunčiant e. paštu – info@tyrens.lt.