Pranešimas apie žaliųjų degalų (vandenilio) gamybos ir papildymo punktų plėtros Klaipėdos uoste poveikio aplinkai vertinimo pradžią

2023-08-28

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius

AB Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
J. Janonio g. 24-1, 92251 Klaipėda
Interneto svetainė: https://portofklaipeda.lt/
El. p. info@port.lt
Tel. +370 46 499799

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas

UAB „Kelprojektas“
Jonavos g. 7 (D korpusas), 44192 Kaunas
Interneto svetainė: www.tyrens.lt
El. p. info@tyrens.lt

 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: žaliųjų degalų (vandenilio) gamybos ir papildymo punktų plėtra Klaipėdos uoste.

Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vieta: Klaipėdos apskritis, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos miestas, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorija (sklypo unikalus numeris: 2101-0010-0001, kadastrinis numeris: 2101/10:1). Adresai: Nemuno g. 8A, 91191 Klaipėda arba Nemuno g. 40, 93277 Klaipėda.

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis

Planuojama ūkinė veikla apima vandenilio gamybos vandens elektrolizės būdu įrenginio, vandens ir vandenilio saugyklų, kompresorinės, vamzdynų, vandenilio užpylimo stotelės (kolonėlių) statybą ir šios veiklos vykdymą.

Vandens elektrolizė bus vykdoma elektrolizeriais vadinamuose įrenginiuose, kuriuose naudojant elektros energiją vanduo skaidomas į vandenilį (H2) ir deguonį (O2).

Planuojamoje ūkinėje veikloje numatoma įrengti polimerinių elektrolitų membranos (angl. Polymer Electrolyte Membrane, toliau – PEM) tipo elektrolizerį.

Vieną elektrolizės bloką sudaro anodas ir katodas, membrana, dujų difuzijos sluoksniai ir bipolinė plokštelė. Vanduo tiekiamas iš katodo pusės, o iš anodo pusės, kurią paprastai sudaro iridis, vanduo suskaidomas į deguonies molekules ir vandenilio jonus. Vandenilio jonai per membraną patenka į katodą, kuriame yra platinos, kur elektronai tiekiami vandenilio molekulėms sukurti. Taigi protonams laidi membrana naudojama kaip kietasis elektrolitas ir tuo pačiu metu ji atskiria prie kiekvieno elektrodo susidariusias dujas. PEM elektrolizės elementas paprastai veikia 20–100 °C temperatūroje.

Planuojami vandenilio gamybos pajėgumai per metus: apie 530 tūkst. m3/metus 2025, 2026 metais, apie 560 tūkst. m3/metus 2027, 2028 metais, apie 830 tūkst. m3/metus 2029 metais, apie 1 400 tūkst. m3/metus 2030 metais ir vėliau.

Poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 6.2 papunktį: „neorganinių cheminių medžiagų (įskaitant dujų, tokių kaip amoniakas, chloras arba chloro vandenilis, fluoras arba fluoro vandenilis, anglies oksidai, sieros turintys junginiai, azoto oksidai, vandenilis, sieros dioksidas, karbonilo chloridas (fosgenas), rūgščių, tokių kaip chromo rūgštis, fluoro vandenilio rūgštis, fosforo rūgštis, azoto rūgštis, druskos rūgštis, sieros rūgštis, oleumas, sulfitinės rūgštys; amonio hidroksido, kalio hidroksido ir natrio hidroksido; amonio chlorido, kalio chlorato, kalio karbonato, natrio karbonato, perborato, sidabro nitrato; nemetalų, metalų oksidų ar kitų neorganinių junginių, tokių kaip kalcio karbidas, silicis, silicio karbidas) gamyba pramoniniu mastu naudojant cheminės konversijos procesus“.

Numatomos nagrinėti alternatyvos:

Numatoma nagrinėti dvi planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietų alternatyvas, pagal kurias vandenilio gamybos ir papildymo punktai būtų įrengiami Nemuno g. 8A, 91191 Klaipėda arba Nemuno g. 40, 93277 Klaipėda. Strateginės, laiko ir technologinės alternatyvos nenumatomos.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai:

Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti adresais Nemuno g. 8A arba Nemuno g. 40, Klaipėdoje (apytikrės koordinatės 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje LKS94 – X: 6176537; Y: 320030 ir X: 320654; Y: 6173626).

Nemuno g. 8A, Klaipėdoje planuojamos vykdyti ūkinės veiklos gretimybėse artimiausias Nemuno g. 41, Klaipėdoje esantis gyvenamas namas (priklauso uždarajai akcinei bendrovei Klaipėdos jūrų krovinių kompanija „BEGA“) nuo planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietos nutolęs apie 110 m. Kiti gyvenamieji namai nuo planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietos nutolę apie 260 m ir didesniais atstumais.

Artimiausi visuomeniniai pastatai nuo Nemuno g. 8A, Klaipėdoje planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietos nutolę:

 1. Nemuno g. 51, Klaipėdoje esantis viešbutis Aurora Hotel Klaipėda – apie 210 m atstumu;
 2. Lakštučių g. 6, Klaipėdoje esantis mokslo paskirties pastatas (Neįgaliųjų centras „Klaipėdos lakštutė“) – apie 270 m atstumu.

Artimiausios saugomos teritorijos (Kuršių nerijos Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos) nuo planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietos Nemuno g. 8A, Klaipėdoje nutolusios apie 420 m atstumu.

Artimiausi nekilnojamojo kultūros paveldo objektai nuo Nemuno g. 8A, Klaipėdoje planuojamos vykdyti ūkinės veiklos vykdymo vietos nutolę:

 1. Apie Lakštučių g. 6, Klaipėdoje esantį mokslo paskirties pastatą nustatyta kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorija (Kultūros vertybių registre kodas: 12557) – apie 250 m atstumu;
 2. Klaipėdos kino teatras „Aurora“ (Kultūros vertybių registre kodas: 16399) – apie 160 m atstumu.

Nemuno g. 40, Klaipėdoje planuojamos vykdyti ūkinės veiklos gretimybėse artimiausias Nemuno g. 175, Klaipėdoje esantis gyvenamas namas nuo planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietos nutolęs apie 90 m. Kiti gyvenamieji namai nuo planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietos nutolę apie 150 m ir didesniais atstumais.

Nemuno g. 40, Klaipėdoje artimoje aplinkoje nėra visuomeninių pastatų. Apie 290 m atstumu nuo planuojamos vykdyti ūkinės veikos vykdymo vietos Marių g. 1, Klaipėdoje esančiame gyvenamajame name registruotas Klaipėdos dziudo klubas.

Artimiausios saugomos teritorijos nuo Nemuno g. 40, Klaipėdoje planuojamos vykdyti ūkinės veiklos vykdymo vietos nutolusios:

 1. Smeltės botaninis draustinis – apie 340 m;
 2. Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorija – apie 880 m;
 3. Kuršių nerijos Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos – apie 1 000 m.

Artimiausi nekilnojamojo kultūros paveldo objektai nuo Nemuno g. 40, Klaipėdoje planuojamos vykdyti ūkinės veiklos vykdymo vietos nutolę:

 1. Smeltės senosios kapinės (Kultūros vertybių registre kodas: 40645) – apie 670 m atstumu;
 2. Bandužių, Žardės senovės gyvenvietė (Kultūros vertybių registre kodas: 31842) – apie 2 200 m atstumu.

Nuo artimiausių kaimyninių valstybių planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vieta nutolusi:

 1. Latvijos Respublika – apie 40 km;
 2. Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis (Karaliaučiaus kraštas) – apie 45 km;
 3. Švedijos Karalystė – apie 220 km.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo procese, pagal kompetenciją teikia išvadas ir įstatymų nustatyta tvarka – visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

Liepų g. 11, 91502 Klaipėda
Tel. (+370 46) 39 6066,
El. p. info@klaipeda.lt

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Kalvarijų g. 153, 08352, Vilnius
Tel. (8 5) 212 4098
El. p. info@nvsc.lt

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius
Tel. (8 707) 56 866
El. p. pagd@vpgt.lt

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius
Tel. (8 5) 273 4256
El. p. centras@kpd.lt

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius
Tel. (8 5) 272 3284
El. p. vstt@vstt.lt

Poveikio aplinkai vertinimą atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt)

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus poveikio aplinkai vertinimą, Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Jeigu Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

________________

Schema PAV Pradžia