Pranešimas apie žaliojo vandenilio gamybos viešajam transportui Vilniaus mieste projekto poveikio aplinkai vertinimo pradžią

   2023-11-13

 

   Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius

   AB „Vilniaus šilumos tinklai“
   Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius
   Interneto svetainė: www.chc.lt
   El. p. info@chc.lt
   Tel. + 370 5 236 1030

   Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas

   UAB „Kelprojektas“
   Jonavos g. 7 (D korpusas), 44192 Kaunas
   Interneto svetainė: www.tyrens.lt
   El. p. info@tyrens.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: žaliojo vandenilio gamybos viešajam transportui Vilniaus mieste projektas.

Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vieta: Vilniaus apskritis, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus miestas, Vilkpėdės seniūnija, Elektrinės g. 2 (žemės sklypo unikalus daikto numeris: 0101-0052-0118, žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 0101/0052:118 Vilniaus m. k. v.).

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis

Planuojama ūkinė veikla apima: vandenilio gamybos vandens elektrolizės būdu įrenginio, vandens ir vandenilio saugyklų, kompresorinės, vamzdynų, vandenilio užpylimo vandenilvežiams jungties statybą ir šios veiklos vykdymą. Vandens elektrolizė bus vykdoma elektrolizeriais vadinamuose įrenginiuose, kuriuose naudojant elektros energiją vanduo skaidomas į vandenilį (H2) ir deguonį (O2). Planuojamoje ūkinėje veikloje numatoma įrengti polimerinių elektrolitų membranos (angl. Polymer Electrolyte Membrane, toliau – PEM) tipo elektrolizerį. Vieną elektrolizės bloką sudaro anodas ir katodas, membrana, dujų difuzijos sluoksniai ir bipolinė plokštelė. Vanduo tiekiamas iš katodo pusės, o iš anodo pusės, kurią paprastai sudaro iridis, vanduo suskaidomas į deguonies molekules ir vandenilio jonus. Vandenilio jonai per membraną patenka į katodą, kuriame yra platinos, kur elektronai tiekiami vandenilio molekulėms sukurti. Taigi protonams laidi membrana naudojama kaip kietasis elektrolitas ir tuo pačiu metu ji atskiria prie kiekvieno elektrodo susidariusias dujas. PEM elektrolizės elementas paprastai veikia 20–100 °C temperatūroje.

Planuojami vandenilio gamybos pajėgumai per metus: 1 140 000 m3. Planuojama įranga: PEM tipo elektrolizeriai, kurių bendras galingumas apie 3 MW (1 MW+1 MW+1 MW). Vandenilio pagaminimo našumas: ne mažiau kaip 18 kg/h/1 MW.

Poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas

Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 6.2 papunktį: „neorganinių cheminių medžiagų (įskaitant dujų, tokių kaip amoniakas, chloras arba chloro vandenilis, fluoras arba fluoro vandenilis, anglies oksidai, sieros turintys junginiai, azoto oksidai, vandenilis, sieros dioksidas, karbonilo chloridas (fosgenas), rūgščių, tokių kaip chromo rūgštis, fluoro vandenilio rūgštis, fosforo rūgštis, azoto rūgštis, druskos rūgštis, sieros rūgštis, oleumas, sulfitinės rūgštys; amonio hidroksido, kalio hidroksido ir natrio hidroksido; amonio chlorido, kalio chlorato, kalio karbonato, natrio karbonato, perborato, sidabro nitrato; nemetalų, metalų oksidų ar kitų neorganinių junginių, tokių kaip kalcio karbidas, silicis, silicio karbidas) gamyba pramoniniu mastu naudojant cheminės konversijos procesus“.

Numatomos nagrinėti alternatyvos:
Atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą bus svarstomos strateginės veiklos alternatyvos (veiklos nevykdymo ir vykdymo) ir technologinės alternatyvos. Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietų alternatyvos nenumatomos, nes planuojamos ūkinės veiklos organizatorius planuojamą ūkinę veiklą numato vykdyti Elektrinės g. 2, Vilniuje.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai:
Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti adresu Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius (apytikrės koordinatės 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje LKS94 – X: 6059035; Y: 579500.

Planuojamos vykdyti ūkinės veiklos gretimybėse Savanorių pr. 153, Vilniuje esantis artimiausias gyvenamasis namas nuo planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietos nutolęs apie 350 m atstumu. Tankiau apgyvendintos teritorijos (Vilkpėdės g., Šlaito g., Vilniuje esantys gyvenamieji, gydymo paskirties pastatai) nuo planuojamos ūkinės veiklos nutolusios apie 500 m atstumu.

Vilkpėdės g. 3, Vilniuje esantis artimiausias gydymo paskirties pastatas (Vilkpėdės ligoninė) nuo planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietos nutolęs apie 600 m atstumu. Savanorių pr. 124A, Vilniuje esantis artimiausias mokslo paskirties pastatas nuo planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietos nutolęs apie 400 m atstumu. Artimiausias visuomeninis pastatas (prekybos) nuo planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietos nutolę apie 20 m atstumu.

Artimiausios saugomos teritorijos nuo planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietos nutolusios:

  1. Buveinių apsaugai svarbi Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija Neries upė – apie 240 m;
  2. Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis – apie 920 m.

Artimiausi nekilnojamojo kultūros paveldo objektai nuo planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietos nutolę:

  1. Vilkpėdės ligoninės statinių kompleksas (Kultūros vertybių registre kodas: 31673) – apie 570 m atstumu;
  2. Dievo Apvaizdos bažnyčia (Kultūros vertybių registre kodas: 22800) – apie 1 060 m atstumu;
  3. Geležinkelio viadukas (Kultūros vertybių registre kodas: 26975) – apie 1 440 m atstumu.

Nuo artimiausių kaimyninių valstybių planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vieta nutolusi:

  1. Baltarusijos Respublika – apie 32 km;
  2. Lenkijos Respublika – apie 126 km;
  3.  Latvijos Respublika – apie 137 km;
  4. Rusijos Federacijos Kaliningrado sritis (Karaliaučiaus kraštas) – apie 160 km.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo procese, pagal kompetenciją teikia išvadas ir įstatymų nustatyta tvarka – visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai:

Vilniaus miesto savivaldybės administracija
Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius
Tel. (8 5) 211 2000
El. p. savivaldybe@vilnius.lt

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kalvarijų g. 153, 08352, Vilnius
Tel. (8 5) 212 4098
El. p. info@nvsc.lt

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius
Tel. (8 707) 56 866
El. p. pagd@vpgt.lt

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius
Tel. (8 5) 273 4256
El. p. centras@kpd.lt

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius
Tel. (8 5) 272 3284
El. p. vstt@vstt.lt

Poveikio aplinkai vertinimą atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt)

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Atlikus poveikio aplinkai vertinimą, Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Jeigu Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

Schema

________________