Pranešimas apie valstybinės reikšmės kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus ruožo nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo pradžią

2024-07-11

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: AB „Via Lietuva“, Kauno g. 22, LT-03212, Vilnius, tel.: +370 5 232 9600, el. p. info@vialietuva.lt. Interneto svetainė: https://vialietuva.lt/

Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: UAB „Tyrens Lietuva“, Jonavos g. 7 (D korpusas), 44192 Kaunas, tel. +370 617 11690, el. p. info@tyrens.lt. Interneto svetainė: www.tyrens.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Valstybinės reikšmės kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus ruožo nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstravimas, veiklos vieta: Kauno rajono savivaldybė (Garliavos apylinkių sen.), Prienų rajono savivaldybė (Išlaužo sen., Pakuonio sen., Prienų sen.).

Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis. Planuojama ūkinė veikla apima dviejų eismo juosto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus 11,60-31,10 km atkarpos rekonstravimą į keturių eismo juostų kelią su jungiamaisiais keliais, įrengiant viaduką ir tunelinius pravažiavimus, naujas žiedines sankryžas, tiltus jungiamiesiems keliams ir pagrindiniam keliui. Numatoma įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus, pėsčiųjų viaduką. Taip pat numatoma aptverti kelią nuo laukinių gyvūnų ir jiems įrengti požeminius praėjimus. Siekiant sumažinti neigiamą poveikį dėl triukšmo, numatoma įrengti triukšmą slopinančias sienutes ar įveisti želdinius.

Poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas atliekamas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo 8.4 papunktį: „automobilių kelių, turinčių keturias ir daugiau eismo juostų, tiesimas ar automobilių kelių, turinčių mažiau negu keturias eismo juostas, rekonstravimas įrengiant keturias ar daugiau eismo juostų turintį automobilių kelią (kai tiesiamas ar rekonstruojamas 10 km ar ilgesnis nenutrūkstamas automobilių kelio ruožas)“.

Numatomos nagrinėti alternatyvos: atliekant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą bus svarstomos strateginės veiklos alternatyvos (veiklos nevykdymo ir vykdymo). Planuojamos ūkinės veiklos vykdymo vietos ar technologijos alternatyvos nesvarstomos. Esant poreikiui nagrinėjamos poveikį mažinančių priemonių alternatyvos.

Planuojamos ūkinės veiklos vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti nuo valstybinės reikšmės kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus sankryžos su valstybinės reikšmės magistraliniu keliu A5 (LKS94 – X: 491199; Y: 6075031)  iki  X: 496547; Y: 6057831). PŪV bus vykdoma sklype, kuris suformuotas pagal patvirtintą Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas-Prienai-Alytus ruožo nuo 11,60 iki 31,10 km rekonstravimo specialųjį planą. Rekonstruojamas kelias eina per Pagirių, Ilgakiemio, Pajiesio, Išlaužo, Šaltupio, Pakrumpio, Liepaloto, Strielčių, Mačiūnų kaimus, kuriuose priartėja prie gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų.

Vadovaujantis saugomų teritorijų valstybės kadastru, artimiausia saugoma teritorija – Nemuno kilpų regioninis parkas, nuo planuojamos ūkinės veiklos nutolusi apie 80 m atstumu.

Pagal Kultūros vertybių registro duomenis, artimiausias nekilnojamojo kultūros paveldo objektas – Lietuvos partizano Vinco Kemežio-Dobilo kautynių ir žūties vieta (Kultūros vertybių registro unikalus objekto kodas: 46200) nuo planuojamos ūkinės veiklos nutolęs apie 240 m.

Artimiausia kaimyninė valstybė (Lenkijos Respublika) nuo planuojamos ūkinės veiklos sprendinių nutolusi apie 63 km.

Poveikio aplinkai vertinimo subjektai, kurie dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo procese, pagal kompetenciją teikia išvadas ir įstatymų nustatyta tvarka – visuomenei informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai: Kauno rajono savivaldybės administracija, Savanorių g. 371, 49500 Kaunas, tel.: +370 37 305 503, el. p. info@krs.lt; Prienų rajono savivaldybės administracija, Laisvės aikštė 12, 59126 Prienai, tel.: +370 319 61102, el. p. savivaldybe@prienai.lt; Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Kalvarijų g. 153, 08352, Vilnius tel. (8 5) 212 4098, el. p. info@nvsc.lt; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Švitrigailos g. 18, 03223 Vilnius, tel. (8 707) 56 866, el. p. pagd@vpgt.lt; Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 273 4256 el. p. centras@kpd.lt; Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos, Antakalnio g. 25, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 272 3284, el. p. vstt@vstt.lt.

Poveikio aplinkai vertinimą atlieka ir sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370 682 92 653, el. paštas aaa@gamta.lt)

Visuomenė teikia pasiūlymus dėl pradėto poveikio aplinkai vertinimo (įskaitant galimybę užduoti klausimus ir gauti informaciją) Aplinkos apsaugos agentūrai ir turi teisę teikti pasiūlymus poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui arba planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje dienos, terminą skaičiuojant nuo kitos dienos jį paskelbus.

Vėliau parengęs ataskaitą, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas organizuos viešą visuomenės supažindinimą su ataskaita aplinkos ministro nustatyta tvarka. Visuomenė turės teisę susipažinti su ataskaita ir teikti pasiūlymus atsakingajai institucijai ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjui iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, supažindinimo su ataskaita metu ir iki LR Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodyto termino.

Atlikus poveikio aplinkai vertinimą, Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Jeigu Aplinkos apsaugos agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma. Jeigu Agentūra priima sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, kad planuojama ūkinė veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų ir darys reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir tokia veikla negali būti vykdoma.

Schema