Informacija apie viešą supažindinimą su ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto ,,330 kV skirstyklos ,,Mūša‘‘ statyba‘‘ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano sprendiniais

2021-01-12

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. 825 ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1-245 parengti ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV skirstyklos „Mūša“ statyba“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano sprendiniai (toliau – Vystymo planas).

Planavimo tikslai –  siekiant įgyvendinti strateginį valstybės tikslą elektros energetikos srityje – iki 2025 metų sujungti Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemą su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, nustatyti elektros tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtros gaires; užtikrinti elektros energijos perdavimo patikimumą ir padidinti elektros energijos perdavimo saugumą; nustatyti optimalias įgyvendinant projektą pertvarkomų elektros energijos perdavimo linijų trasas; numatyti elektros energijos tinklų inžinerinės infrastruktūros plėtrai reikalingas teritorijas ir sudaryti sąlygas šios infrastruktūros darniai plėtrai.

lanavimo organizatorius – Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, tel. (8 5) 203 4407, el. p. info@enmin.lt, interneto svetainė www.enmin.lrv.lt. Kontaktinis asmuo: Energetinio saugumo grupės vyresnysis patarėjas Gediminas Karalius, tel. (8 5) 2034472(2), el. p. gediminas.karalius@enmin.lt.

Planavimo iniciatorius –  LITGRID AB, Viršuliškių skg. 99 B, LT-05131 Vilnius, tel. (8 707) 02171, el. p. info@litgrid.eu, interneto svetainė www.litgrid.eu. Informaciją apie projektą teikia – projektų vadovė Skirmantė Dubovikienė, tel. (8 707) 02221, tel. (8 697) 55894  el. p. skirmante.dubovikiene@litgrid.eu.

Vystymo plano rengėjas – UAB „Urbanistika“, Žalgirio g. 90, LT-09303 Vilnius, tel. (8 5) 234 3722, el. p. info@urbanistika.lt, interneto svetainė www.urbanistika.lt. Informaciją apie projektą teikia – Andželika Kažienė, tel. 8 686 74252, el. p. andzelika.kaziene@tyrens.lt, ir  Asta Anikėnienė, tel. 8 614  32520, el. p. asta.anikeniene@tyrens.lt.

Bendra informacija apie projektą: Planavimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo, baigiamasis.Vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 (2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1467 redakcija), nustatyta tvarka atliktas strateginio pasekmių aplinkai vertinimas. Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2020 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. 1-274 pritarė ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto ,,330 kV skirstyklos ,,Mūša‘‘ statyba‘‘ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai (koncepcijos I alternatyvai).

Susipažinti su parengto Vystymo plano sprendiniais galima nuo 2020 m. gruodžio 23 d. iki 2021 m. vasario 23 d.:

  • Planavimo organizatoriaus interneto svetainėje adresu: www.enmin.lrv.lt>Strateginiai energetikos projektai>Projektai elektros sektoriuje>Įgyvendinami projektai>Sinchronizacija su kontinentine Europa>Projekto planavimas (http://enmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-3/elektra/sinchronizacija-su-kontinentine-europa/projekto-planavimas);
  • Planavimo iniciatoriaus interneto svetainėje adresu: www.litgrid.eu;
  • Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) adresu www.tpdris.lt (teritorijų planavimo dokumento Nr. S-NC-47-19-439);
  • Rengėjo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.).

Informacija apie susipažinimą su parengtais Vystymo  plano sprendiniais papildomai paskelbta:

  • Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.joniskis.lt;
  • Joniškio rajono savivaldybės Gataučių seniūnijos skelbimų lentoje.

Sprendinių vieša ekspozicija organizuojama Planavimo organizatoriaus patalpose, adresu Gedimino pr. 38, Vilnius, Joniškio rajono savivaldybės Gataučių seniūnijos skelbimų lentoje, adresu Mokyklos g. 5, Gataučių k. nuo 2021 m. sausio 22 d. iki 2021 vasario 23 d.

Supažindinimo su sprendiniais viešas susirinkimas įvyks 2021 m. vasario 24 d. 17.00 val. Joniškio rajono savivaldybės Gataučių seniūnijos salėje antrame aukšte, adresu Mokyklos g. 5, Gataučių k.

Papildomai viešas susirinkimas dėl Vystymo plano sprendinių vyks tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu 2021 m. vasario 24 d. 17.00 val. pagal žemiau pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTZkN2UwZDctNWI4NS00NzExLTkyNWUtYWEyMjgxNzgxMDgx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%227b921dfd-4de2-4cf4-ab11-fee946b14389%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

(nuoroda bus aktyvinta ne vėliau kaip 15 min. iki susirinkimo pradžios).

Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukcija.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės neatšaukus karantino režimo bei nesušvelninus ribojimų dėl viešų renginių uždarose patalpose, viešas susirinkimas bus vykdomas tik tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu.

Pasiūlymus dėl Vystymo plano sprendinių galima teikti per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigosPlanavimo organizatoriui raštu aukščiau nurodytais adresais arba Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje adresu www.tpdris.lt.

Visuomenė teikdama pasiūlymus, turi nurodyti:

  • fiziniai asmenys – nurodyti vardą, pavardę ir adresą pagal deklaruotą gyvenamąją vietą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas;
  • juridiniai asmenys– nurodyti teikiančio asmens vardą, pavardę ir savo, kaip juridinio asmens, pavadinimą bei buveinės adresą; nurodyti pasiūlymo teikimo datą, pasiūlymo esmę (pasiūlymas turi būti aiškus ir suprantamas); raštu pateiktas pasiūlymas turi būti pasirašytas.

Po viešo susirinkimo pasiūlymai dėl Vystymo plano sprendinių nepriimami.