Informacija apie priimtą sprendimą dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos respublikos teritorijoje statybos galimybių poveikio aplinkai požiūriu

2015-08-26

Informacija apie priimtą sprendimą dėl dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statybos galimybių poveikio aplinkai požiūriu:

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau PŪV) užsakovas – AB „Amber Grid”, Savanorių pr. 28, 03116 Vilnius, tel. (8 5) 236 0855, faks. (8 5) 236 0309, el. p. info@ambergrid.lt.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau PAV) dokumentų rengėjas – UAB „Kelprojektas”, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel. (8 37) 20 54 19; el. paštas info@tyrens.lt.

PŪV pavadinimas – Dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos dalies Lietuvos Respublikos teritorijoje statyba.

PŪV vieta – Alytaus apskr., Lazdijų r. sav. (Krosnos sen., Šeštokų sen., Būdviečio sen.), Alytaus r. sav. (Punios sen., Alytaus sen., Krokialaukio sen., Simno sen., Butrimonių sen.); Marijampolės apskr., Marijampolės sav. (Liudvinavo sen.); Kauno apskr. Birštono sav. (Birštono sen.), Prienų r. sav. (Jiezno sen.), Kaišiadorių r. sav. (Žiežmarių apylinkės sen., Kruonio sen.); Vilniaus apskr. Elektrėnų sav. (Kazokiškių sen., Vievio sen., Elektrėnų sen., Gilučių sen., Kietaviškių sen.), Vilniaus r. sav. (Dūkštų sen.), Širvintų r. sav. (Širvintų sen., Jauniūnų sen., Kernavės sen.).

PŪV aprašymas. Planuojama magistralinio dujotiekio (MD) pradžia – Jauniūnų dujų kompresorių stotis, Lipkuvos vs., Širvintų r. sav., pabaiga – valstybių sienos kirtimo vieta Būdviečio sen., Lazdijų r. sav. MD techniniai duomenys: ilgis – apie 165 km, skersmuo – 700 mm, didžiausias projektinis slėgis – 5,4 MPa, mažiausias projektinis slėgis – 2,0 MPa.

Priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti, aprašymas. Numatyta viršutinį dirvožemio sluoksnį nukasti ir panaudoti rekultivacijai; vandens telkinių krantus (šlaitus) sutvirtinti ir atkurti; statybos darbų metu vagonėliai, mechanizmų ir medžiagų laikymo aikštelės nebus įrengiamos vandenviečių sanitarinėse apsaugos zonose ir arčiau nei 50 m atstumu nuo šulinių ar gręžinių; perkeliant saugotinus augalus, įžuvinant ar vykdant kitus darbus pasitelkti kvalifikuotus biologinės įvairovės specialistus; riboti darbų laiką žuvų neršto ir migracijos metu; kultūros paveldo aspektu jautriose teritorijose paviršinio grunto nuėmimo metu statybos darbų zonoje atlikti archeologinius žvalgymus, jautriose teritorijose darbų zoną sumažinti iki 14 m pločio.

Pateiktos PAV subjektų išvados. Visi PAV subjektai pritarė PAV ataskaitai ir planuojamai ūkinei veiklai.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas. Apie PAV programą visuomenė buvo informuota teisės aktų numatyta tvarka. Rengiant PAV programą buvo atsižvelgta į visuomenės pasiūlymus. Informacija apie visuomenės viešą supažindinimą su PAV ataskaita buvo skelbiama „Lietuvos žinios” (2015-02-21), „Alytaus naujienos” (2015-02-21, 2015-02-24), „Suvalkietis” (2015-02-21), „Naujasis Gėlupis” (2015-02-21), „Kaišiadorių aidai” (2015-02-20), „Elektrėnų žinios (2015-02-20), „Vilniaus krašto savaitraštis” (2015-02-19), „Širvintų kraštas” (2015-02-21); savivaldybių skelbimų lentose: Lazdijų (2015-02-23), Alytaus raj. (2015-02-19); Marijampolės (2015-02-19); Birštono (2015-02-20); Kaišiadorių (2015-02-20), Prienų (2015-02-20); Elektrėnų (2015-02-19), Širvintų (2015-02-19), Vilniaus raj. (2015-02-18). Informacija skelbta seniūnijų skelbimų lentose ir vieši supažindinimai vyko: Krosnos (2015-02-23/2015-03-22, 17 val.), Šeštokų (2015-02-23/2015-03-22, 13 val.), Būdviečio (2015-02-19/2015-03-22, 9 val.), Punios (2015-02-20/2015-03-21, 13 val.), Alytaus (2015-02-19/2015-03-21, 9 val.), Krokialaukio (2015-02-19/2015-03-22, 9 val. ), Simno (2015-02-19/2015-03-22, 13 val.), Butrimonių (2015-02-20/2015-03-21 17 val.); Liudvinavo (2015-02-19/2015-03-22, 17 val.); Birštono (2015-02-20/2015-03-12, 18 val.), Jiezno (2015-02-20/2015-03-12, 18 val.); Žiežmarių apylinkės (2015-02-20/2015-03-17, 17.30 val.), Kruonio (2015-02-20/2015-03-13, 17 val.), Kazokiškių (2015-02-19/2015-03-14, 9 val.), Vievio (2015-02-19/2015-03-14, 17 val.), Elektrėnų (2015-02-19/2015-03-14, 13 val.), Gilučių (2015-02-19/2015-03-14, 13 val.), Kietaviškių (2015-02-19/2015-03-14, 9 val.), Dūkštų (2015-02-19/2015-03-14, 17 val.), Širvintų (2015-02-19/2015-03-21, 17 val.), Jauniūnų (2015-02-19/2015-03-21, 13 val.), Kernavės (2015-02-19/2015-04-21, 9 val.) seniūnijose. Su PAV ataskaita visuomenei buvo sudarytos sąlygos susipažinti PAV dokumentų rengėjo, savivaldybių ir seniūnijų, kurių teritorijoje numatoma PŪV, patalpose bei PŪV užsakovo tinklalapyje www.ambergrid.lt. Gauti visuomenės pasiūlymai įvertinti.

Atsakingos institucijos sprendimo pobūdis (planuojama ūkinė veikla leistina/neleistina), jo priėmimo data ir su juo siejamos sąlygos, pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą: PŪV – MD statyba – leistina pagal vietos alternatyvą B su subalternatyva B1 ruože 7-8 ir subalternatyvą B-E4 Elektrėnų sav., ties Lubakos kaimu. Ruože 10_1-10_2 MD turi būti tiesiamas pagal alternatyvą A. Sprendimas priimtas Aplinkos apsaugos agentūros 2015-08-21 rašte Nr. (15.9)-A4-9208.

9.1. Sprendime nustatytos sąlygos: PŪV užsakovas privalo įgyvendinti sprendime numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo pasekmėms likviduoti. MD tiesimas per Neries ir Nemuno upes turi būti vykdomas uždaru būdu; MD tiesimas atviru būdu galimas tik tuo atveju, jeigu bus nustatyta, kad dėl techninių galimybių uždaras būdas negalimas bei privalo apie tai informuoti Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie Aplinkos ministerijos. Atsiradus poreikiui MD tiesti už poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje išnagrinėto ir įvertinto 250 m pločio koridoriaus ribų turi būti atliktos naujos PAV procedūros. Pagal teisės aktų reikalavimus nustatyti naikinamų saugomų želdinių atkuriamąją vertę; po vamzdyno išplovimo atlikti nuotekų užterštumo tyrimus ir nustačius, kad jos yra užterštos, turi būti išvalytos vietoje arba perduotos tvarkymo įmonėms; atlyginti nuostolius žemės sklypų savininkams dėl MD tiesimo ir ūkinės veiklos apribojimų dėl PŪV.

9.2. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendimą: PAV ataskaitą nagrinėję ir išvadas pateikę PŪV poveikio aplinkai vertinimo subjektai pritarė PAV ataskaitai ir neprieštaravo dėl PŪV; PŪV įgyvendinimas nesukels reikšmingų neigiamų padarinių „Natura 2000″ teritorijoms, nustatytoms saugomoms augalų ir gyvūnų rūšims, natūralioms gamtinėms buveinėms, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, aplinkos orui, vandeniui, kraštovaizdžiui, biologinei įvairovei, kultūros paveldo objektams, socialinei aplinkai bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai. Aplinkos oro tarša, triukšmo ir vibracijos lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys teisės aktuose nustatytų ribinių verčių. Poveikis visuomenės sveikatai nesukels reikšmingų neigiamų padarinių.

10. Kur ir kada galima susipažinti su išsamesne informacija apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo pasirinktoje vietoje: Aplinkos apsaugos agentūroje (A.Juozapavičiaus g. 9, Vilnius) arba UAB „Kelprojektas” (I. Kanto g. 25, Kaunas).